به گزارش خبرگزاری Sports Chosun در تاریخ ۳ ژانویه ، هیومین عضو T-ara و فوتبالیست هوانگ یویی جو از نوامبر سال ۲۰۲۱ با هم وارد رابطه شدن.